TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

PREVI

Aquests són els Termes i Condicions de Venda que regulen la relació contractual d'adquisició de productes que Maison Puyvalin SL amb CIF B66491879 i domicili C/ Trafalgar 23, 08010 BARCELONA, ofereix a la Botiga Online www.maisonpuyvalin.com .

Els Termes i Condicions de Venda descrits a continuació, regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de les pàgines Web de Maison Puyvalin SL(anomenat en endavant “Cliente”) i el venedor que és la plataforma/botiga online maisonpuyvalin.com (denominada a endavant “Maison Puyvalin SL”, “L'EMPRESA” i “Nosaltres”).

S'entén per contracte l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per “producte” la mercaderia objecte de compra.

Per tant, l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada cop que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que aquestes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara:

  • a. Que és una persona amb capacitat per contractar.
  • b. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

CONDICIONS DE VENDA

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l'oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament:

Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats al Lloc Web es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors de Maison Puyvalin SL. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius a aquests i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de L'EMPRESA, són exposats a www.maisonpuyvalin.com mode orientatiu.
Pot ser que l'anyada o l'etiqueta difereixi entre la foto del lloc i les ampolles que tenim en existència.
En cas que no hi hagi existències en una anyada, us proporcionarem la següent anyada en estoc per al mateix vi i xampany.

PREU

Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'impost del valor afegit (IVA) corresponent segons el producte. Això no obstant, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel Client.

Maison Puyvalin SL es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTE

L'EMPRESA informa al Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències al magatzem. En cap cas L'EMPRESA posarà a la venda de manera intencionada més unitats de què disposi.

L'EMPRESA farà tot el possible per complaure tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, a vegades, ia causa de causes difícilment controlables per L'EMPRESA com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida difereixi de la comanda realitzada per L'EMPRESA per satisfer les comandes dels clients.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent acceptar el mateix, canviar per un altre tipus de producte del mateix valor o cancel·lar la comanda i el client rebrà la devolució de limport complet o proporcional en un termini màxim de 72h.

PAGAMENT DE LA COMANDA I SEGURETAT

Els pagaments de les comandes es realitzaran en línia mitjançant targeta, transferència bancària o la plataforma Paypal.

Totes les transaccions de compra es fan dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. Es garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la comunicació a tercers. De manera aleatòria, per reforçar la seguretat i per verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda, Maison Puyvalin SL podrà sol·licitar al client dades complementàries (com a còpia del DNI o similar) que permetin verificar que la compra ha estat realitzada per l'usuari titular de la targeta. El document haurà de ser enviat en un termini de 3 dies hàbils, reservant Maison Puyvalin SL el dret a efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents sol·licitats o si aquests no són vàlids. En qualsevol cas, Maison Puyvalin SL no té accés a les dades bancàries ni les guarda als seus servidors.

CONDICIONS D'ENVIAMENT

I. Lliurament del producte

L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del Territori. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada dins l'horari laboral habitual.

L'EMPRESA no serà responsable dels errors causats al lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel Client al formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

L'EMPRESA informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diverses entregues.

II. Termini de Lliurament

Els enviaments els farem mitjançant una empresa de missatgeria. La comanda realitzada per vostè us serà lliurada en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual de L'EMPRESA sol oscil·lar entre els 3 i els 6 dies, des de la finalització de la comanda.

Aquests terminis són mitjans i, per tant, una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L'EMPRESA informarà els seus clients quan en tingui coneixement.

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en què l'empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a L'EMPRESA, el Client podrà anul·lar la seva comanda d'acord amb el procediment descrit a l'apartat "Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per causa atribuïble al Client.

Les despeses d'enviament les podeu consultar a l'apartat enviament de la nostra web.

Quan la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un e-mail notificant-li que la seva comanda ha estat acceptada i està sent enviada.

Per motius de seguretat, L'EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva adreça.

III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzats i Extravio

Si en el moment del lliurament el Client està absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament. L'EMPRESA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, fer una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no se n'ha concertat l'entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb L'EMPRESA. En cas que el Client no sigui procedent així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquesta serà retornada als nostres magatzems i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut fer el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

IV. Diligència al lliurament

En el moment en què rebeu el paquet, heu de:

1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda al moment del lliurament.

2. Assenyalar qualsevol anomalia a l'albarà de lliurament, fent constar les reserves i incloent-hi la signatura.

3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en presència seva, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepteu la comanda. El nostre partner ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost per a vostè.

No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges i festius.

CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en què l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions es poden fer fins a 7 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions següents:

1. No es pot exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

2. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la venda posterior.

3. S'hi ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes tornats i el motiu de la devolució.

4. La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per lusuari.

5. Les despeses d'enviament són a càrrec del client, així com les de devolució. D'aquest cas queden excloses aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Maison Puyvalin SL es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior tramesa.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals que el Client ens ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes i la redacció de factures. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure's a la pàgina, el Client es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permetin la prestació del servei per part de Maison Puyvalin SL i la correcta identificació del Client registrat, així com l'enviament d'informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Maison Puyvalin SL pugui tenir a les seves pàgines web.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Maison Puyvalin SL els canvis que s'hi produeixin. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la subscripció del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

Maison Puyvalin SL compleix amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en què un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporats a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis de les empreses del grup que puguin ser interessants als nostres clients. Maison Puyvalin SL assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

Maison Puyvalin SL es compromet a no donar-los altre ús que l'acordat ia no cedir-los ni vendre'ls a tercers aliens a les empreses del grup sota cap concepte. En qualsevol cas, els clients de Maison Puyvalin SL podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@maisonpuyvalin.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de les Botigues Online de Maison Puyvalin SL (il·lustracions, textos denominacions, marques pròpies, imatges, vídeos…) són propietat de Maison Puyvalin SL i els seus col·laboradors. Les marques de tercers són propietat dels titulars. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa de Maison Puyvalin SL o dels titulars dels drets, si escau.

Maison Puyvalin SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de l'usuari que hi accedeixi o els utilitzi.

Maison Puyvalin SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web. La presència d'enllaços (links) a les pàgines web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Maison Puyvalin SL o de terceres empreses. No es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols destabliments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Maison Puyvalin SL sense el permís escrit de Maison Puyvalin SL o de la tercera empresa.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

Hi ha la possibilitat de compartir continguts o qualsevol tipus d'informació a través de xarxes socials o altres aplicacions, i aquesta activitat queda sotmesa a les condicions d'ús i registre expressament establertes per aquestes plataformes online, sense que Maison Puyvalin SL assumeixi cap responsabilitat directa o indirecta per els continguts publicats pels usuaris.

En aquests casos, l'Usuari haurà de tenir en compte que en accedir a aquestes xarxes està sortint de les pàgines web de la botiga, per accedir a un entorn no controlat per Maison Puyvalin SL. En conseqüència, Maison Puyvalin SL no assumirà cap responsabilitat per les possibles vulneracions a la seguretat dels entorns esmentats.

Maison Puyvalin SL declina tota responsabilitat que es derivi de lintercanvi dinformació entre Usuaris a través de les pàgines Web. La responsabilitat de la difusió de dades i de les manifestacions difoses a les seves pàgines web correspon en tot cas als qui les realitzen.

MODIFICACIONS DE LES ESMENTS LEGALS

Maison Puyvalin SL es reserva el dret a modificar les presents Condicions sense que sigui requisit previ l'acceptació expressa per part de l'Usuari, entenent-se tàcitament acceptades per aquest les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint a les Pàgines Web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l'Usuari haurà de cessar de forma immediata a l'accés i/o utilització de la Web.

Aquest contracte ha estat redactat originalment en espanyol i l'usuari accepta que la versió espanyola del present document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix en un altre idioma diferent de l'espanyol.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

ACCÉS I NAVEGACIÓ

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús que conté. Maison Puyvalin SL realitza els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

Maison Puyvalin SL no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyada la pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les Condicions Generals de Contractació aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d'aquestes condicions generals de venda, les parts contractants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que els pogués correspondre, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació incloses les despeses d'advocats, procuradors, etc.

Producte afegit a la llista de desitjos

 Vols inspiració, novetats i un 10% de descompte?

Aleshores la nostra newsletter és per a tu.

Possibilitat de cancel·lar la subscripció en qualsevol moment

Nuestra tienda utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario y le recomendamos que acepte su uso para disfrutar plenamente de su navegación. Más información